Julkaistu: 11.05.2021 00.00

FF Jaro SROI-beräkning/ FF Jaro SROI-mallinnus

FF Jaro SROI -rapporten kan du se via denna länk FFJARO_SROI_10.5.2021_SV.pdf
Här nedan öppnar vi upp lite mera vad denna FF Jaro SROI-modell innebär.

Samhällsnyttan som fotbollsverksamheten genererar beräknat enligt UEFA SROI – modellen

UEFA GROW är ett program för att utveckla fotbollsverksamheten och stöder de nationella medlemsförbundens tillväxt och utveckling i Europa. UEFA GROW samarbetar aktivt med experter inom olika områden för att erbjuda sina medlemsförbund stödtjänster för utveckling av deltagande, sportens betydelse, marknadsföring, kommunikation och kommersialisering.

UEFA SROI -modellen är ett verktyg som mäter social avkastning på investerat kapital i fotbollen för utövarna. Modellen är även ett verktyg för påverkan både nationellt och lokalt baserat på forskningsfakta.

Genomförande av UEFA SROI -modellen:

LOKALA EXPERTER OCH EXPERTPANEL

En expertpanel och lokala experter styrde forskningsmetoder och utvecklingen av statistiska metoder, bedömde arbetets framfart och ledde anpassningen av modellen i varje land där forskningen utfördes
En expertpanel bekräftade gjorda analyser, kontrollerade använd fakta och forskningsmetoder
Till modellen intervjuades experter från nationella centrala organ, grenförbund, regionala grenorganisationer, kontinentala förbund, fotbollsklubbar och universitet
Med fanns toppexperter med specialkunskap inom gräsrotsidrott, elitidrott, föreningsliv, tävlingsverksamhet, träning, kommunikation och media, politik och kommersiell verksamhet.

FAKTA OCH FORSKNING

Litteraturgranskning av över 100 akademiska undersökningar, som användes för att framställa över 150 mätare
För modellen användes EU:s och WHO:s forskningsfakta och informationskällor
Som Finländska källor användes bl a. KIHU, Institutionen för hälsa och välfärd, Statens Idrottsråd, Likes och Statistikcentralen


UNDERSÖKNINGENS EKONOMISKA MODELL ÄR INDELAD I TRE SKEDEN

1.FAKTORER SOM PÅVERKAR EFTERFRÅGAN

•ÅTGÄRDER: Administration och instruktioner, nationella särdrag, program, marknadsföring och kommunikation
•VERKSAMHETSOMGIVNING: tränare och arbetskraft, föreningar och tävlingar, förhållanden, utbildning, verksamhet och teknologi
•SOSIODEMOGRAFISK BAKGRUND: Sosio-ekonomiska faktorer, befolkningsstruktur, levnadsvanor, geografi och miljö

2.UTÖVANDE AV FOTBOLL

3.RESULTAT OCH PÅVERKAN

•Hälsa
•Socialt
•Ekonomiskt
•(Elitidrott)

FF Jaros juniorverksamhet ger samhällelig nytta årligen för samhället.

Totalvärde föreningen genererar årligen för samhället 4,34M€

Sociala effekter 1,686M– Hälsoeffekter 1,636M – Ekonomiska effekter 1,022M

379 Registrerade spelare – 393 Registrerade volontärer

Vad innebär dessa siffror:

Sociala effekter – besparingar i socialkostnader och -bidrag 1,686M€

 • Projekt och program 78,16K€. Baseras på värdet på tränarutbildning, juniorarbete, skolgemenskap och specialgruppers program.
 • Utbildningsresultat 136,11K€. Uppskattningen av fotbollens påverkan på utbildningsresultatens utveckling baserar sig på OECD:s beräkningar och dess påverkan på BNP.
 • Talkoarbete 1,47M€. Baserar sig på EU:s beräkning av värdet på ideellt arbete.

Hälsoeffekter– besparingar på hälsovårdskostnader 1,02M€

 • Hjärt- och blodkärlssjukdomar & diabetes 81,77K€ - Minst 14 förhindrade fall
 • Psykiska sjukdomar 25,30K€ - Minst 5 förhindrade fall
 • Dementi 44,36K€ - Minst 2 förhindrade fall
 • Projekt och program 2,00K€ - Baserat på värdet på hälso-, flick- och damfotbollsprogrammen.
 • Upplevt välmående 876,59K€ - Akademisk forskning har granskat 67 olika idrottsgrenar genom att jämföra vad människor är villiga att betala för motsvarande välmående som uppnås på annat sätt.
 • Skadekostnader -7,62K€ - Uppskattningen av skadekostnader baseras på en studie av fotbollsspecifika skador i Holland omräknat till finländska förhållanden

Ekonomiska effekter– Direkt påverkan på Finlands ekonomi 1,64M€

 • Anläggningar 502,53K€ - Baseras sig på byggbranschens GVA-andel (=bruttoförädlingsvärde) i Finland på fotbollsanläggningar och dess hyresintäkter
 • Värde av deltagarutgifter 1,13M€ - Avkastning kopplad till utgifter för fotbollsspelande (ink. avgifter, utrustning, resor, mat och dryck osv.)
 • Arbetsskapande, 154 st. arbetsplatser direkt kopplade till fotbollsverksamheten.

Mer information:
Mikael Byggmästar
mikael.byggmastar@hotmail.com
+358 400 645 029
Ordförande, FF Jaro Junior JSFF Jaro SROI-raportin voit nähdä tämän linkin kautta FFJARO_SROI_10.5.2021_FI.pdf. Tässä alla avaamme hieman tarkemmin, mitä tämä FF Jaro SROI-mallinnus sisältää.

UEFA SROI -mallilla laskettu jalkapallotoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus

UEFA GROW on jalkapallotoiminnan kehittämiseksi rakennettu ohjelma, joka tukee kansallisten jäsenliittojen kasvua ja kehitystä Euroopassa. UEFA GROW toimii aktiivisesti eri alojen asiantuntijoiden kanssa, tarjoten jäsenliitoilleen tukipalveluita osallistumisen, lajin merkittävyyden, markkinoinnin ja viestinnän sekä kaupallisuuden kehittämiseksi.

UEFA SROI -mallinnus on työväline, jolla mitataan jalkapalloon sijoitetun pääoman sosiaalista tuottoa harrastajien osalta. UEFA SROI -mallinnus antaa työkalun valtakunnalliseen ja paikalliseen vaikuttamiseen tutkitun tiedon avulla.

UEFA SROI -mallinnuksen toteutus:

PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT JA ASIANTUNTIJAPANEELI

 • Asiantuntijapaneeli ja paikalliset asiantuntijat ohjasivat tutkimusmenetelmiä ja tilastollisten menetelmien kehittämistä, arvioivat työn edistymistä ja ohjasivat mallin räätälöintiä jokaisessa tutkimusmaassa
 • Asiantuntijapaneeli vahvisti tehdyt analyysit, varmensi käytetyt tiedot ja tutkimusmenetelmät
 • Mallinnuksessa kuultiin asiantuntijoita kansallisista keskushallinnoista, lajiliitoista, alueellisista lajiorganisaatioista, maanosaliitoista, jalkapalloseuroista ja yliopistoista
 • Mukana huippuasiantuntijoita, joilla on erityisosaamista ruohonjuuritason urheilusta, huippu-urheilusta, seuratoiminnasta, kilpailutoiminnasta, valmennuksesta, olosuhteiden kehittämisestä, viestinnästä sekä mediasta, politiikasta ja kaupallisista toiminnoista

TIEDOT JA TUTKIMUS

 • Yli 100 akateemisesta tutkimuksesta kirjallisuuskatsaukset, joita käytettiin selvityksen yli 150 mittarin laadinnassa
 • Mallinnuksessa käytetty EU:n ja WHO:n tutkimustietoa ja tietokantoja
 • Suomalaisina tietolähteinä mm. KIHU, THL, VLN, Likes ja Tilastokeskus

TUTKIMUKSEN TALOUDELLINEN MALLINNUS ON JAETTU KOLMEEN VAIHEESEEN

1.KYSYNTÄÄ AKTIVOIVAT TEKIJÄT

 • TOIMENPITEET: Hallinto ja ohjeistukset, Kansalliset erityispiirteet, Ohjelmat, Markkinointi ja viestintä
 • TOIMINTAYMPÄRISTÖ: Valmentajat ja työvoima, Seurat ja kilpailut, Olosuhteet, Koulutus, Toiminta ja teknologia
 • SOSIODEMOGRAAFINEN TAUSTA: Sosio-ekonomiset tekijät, Väestörakenne, Elintavat, Maantiede ja ympäristö

2.JALKAPALLON HARRASTAMINEN

3.TULOKSET JA VAIKUTUKSET

 • Terveydelliset hyödyt
 • Sosiaaliset vaikutukset
 • Taloudelliset vaikutukset
 • (Huippu-urheilu)

FF Jaro junioritoiminnan tuoma yhteiskunnallinen hyöty vuosittain.

Seuran yhteiskunnalle vuosittain tuottama kokonaisarvo 4,34M€

Sosiaaliset hyödyt 1,686M€ – Terveydelliset hyödyt 1,636M€ – Taloudelliset hyödyt 1,022M€

379 Rekistöröitynyttä pelaajaa – 393 Rekistöröitynyttä vapaaehtoista

Mitä nämä luvut pitävät sisällään:

Sosiaaliset vaikutukset – säästöt sosiaalikuluissa ja -etuuksissa 1,686M€

 • Projektit ja ohjelmat 78,16K€. Perustuen valmentajakoulutus-, juniorityön-, kouluyhteistyön ja erityisryhmien ohjelmien arvoon.
 • Koulutustulokset 136,11K€. Arvio jalkapallon vaikutuksesta koulutustulosten kehittymiseen perustuu OECD:n laskelmiin ja sen vaikutuksiin BKT:hen
 • Vapaaehtoistyö 1,47M€. Perustuu EU:n tekemään arviointiin urheilun vapaaehtoistyön arvosta

Terveydelliset hyödyt– säästöt terveydenhuollossa 1,02M€

 • Sydän- ja verisuonisairaudet & diabetes 81,77K€ - Vähintään 14 estettyä tapausta
 • Mielenterveys 25,30K€ - Vähintään 5 estettyä tapausta
 • Dementia 44,36K€ - Vähintään 2 estettyä tapausta
 • Projektit ja ohjelmat 2,00K€ - Perustuen terveys- sekä tyttö- ja naisjalkapallon ohjelmien arvoon.
 • Koettu hyvinvointi 876,59K€ - Akateemisessa tutkimuksessa on tarkasteltu 67 eri urheilulajia ja määritelty arvo perustuu ihmisten valmiuteen maksaa liikunnan avulla saavutetusta vastaavasta lisäyksestä hyvin-vointiinsa muiden hoito- ja terapiamuotojen avulla.
 • Vahinkokulut -7,62K€ - Arvio vammojen hoitokustannuksista perustuu Hollannissa tehtyyn urheiluvamma-tutkimukseen, josta selvitetyn tiedon ja suomalaisten vahinko-tilastojen perusteella on laskettu jalkapallo-vammojenkustannukset

Taloudelliset vaikutukset – Suorat vaikutukset Suomen taloudelle 1,64M€

 • Olosuhteiden arvo 502,53K€ - Perustuen rakennusalan GVA-osuuteen (=bruttoarvonlisäys) Suomessa ja kenttien rakentamisen ja vuokratuottojen vaikutukselle taloudelle.
 • Harrastajien maksut 1,13M€ - Jalkapalloharrastukseen liittyvä kulutus harrastajilta (sis. välineet, osallistumis- ja toimintamaksut, matkakulut, ruuat ja juomat jne.)
 • Työpaikat 154 kpl jalkapallotoimintaan sidoksissa olevaa työpaikkaa.

Lisätietoja:
Mikael Byggmästar
mikael.byggmastar@hotmail.com
+358 400 645 029
Puheenjohtaja, FF Jaro Junior JS