FF Jaro Junior JS

HANDLINGSPLAN MOT MOBBNING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ÖVERGREPP.

INLEDNING:

En god verksamhetsmiljö är en förutsättning för bra verksamhet. Trakasserier, kränkande behandling och sexuella trakasserier eller utnyttjande kan leda till fysisk och psykisk ohälsa, minskad självkänsla och social isolering.

FF Jaro Junior JS accepterar inga former av trakasserier eller kränkande behandling mot barn, unga, vuxna eller äldre. En handlingsplan har utarbetats för att förhindra, förebygga och hantera all typ av kränkande behandling och trakasserier.

MÅL:

Alla skall ha möjlighet till en trygg och trivsam verksamhetsmiljö och ingen skall utsättas för mobbning, våld, rasistiska- eller sexuella trakasserier. Klimatet i föreningen skall präglas av ett gemensamt ställningstagande mot alla negativa beteenden och en tydlig markering och sammanhållning mot all form av trakasserier.

DEFINITION:

Mobbning är när en person blir systematiskt utsatt av en eller flera personer. Mobbning är en medveten, kränkande och destruktiv handling. Mobbning kan förekomma ansikte mot ansikte och/eller som nätkränkningar, t.ex. via sociala medier. Mobbning är inte enskilda konflikter, bråk och slagsmål, men dessa skall naturligtvis också redas ut.

Fysisk mobbning sker handgripligen, t.ex. att slå, knuffa, sparka, nypa, hålla fast, trycka in i väggen, sätta krokben, gömma eller söndra någons kläder eller saker.

Verbal mobbning är t.ex. att säga elaka saker, håna, göra narr av, skratta åt någon, sprida skvaller, lögner eller elaka rykten, viska, hota, ironisera över kläder, utseende, frisyr etc.

Psykisk mobbning är t.ex. att göra miner, kasta blickar, sucka, tystna, vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft och utestänga någon från gruppen.

Rasistiska trakasserier är att kränka någon pga. nationalitet, hudfärg, språk eller religion.

Sexuella trakasserier är att kränka någon med miner som anspelar på sex, oanständiga skämt som gäller kropp eller klädsel, oönskad fysisk beröring eller bilder som sprids elektroniskt och att kränka någon på basen av könstillhörighet.

Sexuella övergrepp kännetecknas av att utnyttja ett barns beroendeställning eller utsätta barnet för handlingar som det inte kan förstå eller är moget för. Med barn menas personer under 15 år alternativt en person mellan 15 och 18 år som på något sätt står i en beroendeställning till gärningspersonen. (Rädda Barnen, 2016)

Sexuella övergrepp mot barn kan vara både fysiska och icke fysiska. Fysiska övergrepp kan till exempel vara beröring av barnets privata kroppsdelar, att barnet tvingas ta på en annan persons könsorgan eller olika former av samlag.

Icke-fysiska övergrepp kan vara att barnet tvingas till att titta på ett könsorgan eller visa sin egen kropp, att tala till barnet på ett sexuellt utstuderat sätt, att smygtitta på barnet när det badar eller klär av sig, att tvinga barnet att titta på pornografiska filmer, bilder eller böcker, att exploatera barnet genom att dokumentera de sexuella övergreppen barnet utsätts för eller prostitution.

(Rädda barnen, 2016)

HANDLINGSPLAN VID MOBBNING UNDER TILLSTÄLLNING ORDNAD AV FF JARO JUNIOR

  1. Direkta tillsägelser av tränarna.
  2. Mobbningen dokumenteras och meddelas till styrelsen.
  3. Styrelsen ansvarar för att alla inblandade parters hem kontaktas.
  4. Tränarna uppmanar några särskilt utvalda lagkamrater att stöda den som blivit mobbad.
  5. Den eller de som mobbar kan bli avstängda från föreningens verksamhet.

HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM SEXUELLA ÖVERGREPP OCH TRAKASSERIER

Alla är skyldiga att göra en anmälan till polisen vid misstanke om att barn far illa.

a) Polisanmälan görs

b) Barnskyddsanmälan görs

Man skall INTE berätta för vårdnadshavarna vid misstanke om brott i hemmet, myndigheterna kontaktar familjen.

Om man får veta eller misstänker att någon blivit utsatt för övergrepp är det viktigt att med tanke på eventuell utredning att dokumentera ordagrant det som barnet berättar, det man sett eller hört. Vid diffusa och svårbedömda fall kan man ta kontakt med barnskyddet för konsultation.

Snabbhet. Om det finns uppgifter om eller om någon misstänker att ett sexuellt övergrepp har förekommit ska de som fått kännedom om händelsen skyndsamt anmäla den akuta händelsen.

Ifall en tränare är misstänkt så stängs denna person av från föreningens verksamhet så länge utredningen pågår.


FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

  • föreningen går igenom denna handlingsplan med tränare och ledare vid tränarträffar och med föräldrar vid föräldraträffar
  • denna handlingsplan finns till påseende på föreningens hemsida https://junior.ffjaro.fi
  • föreningen går igenom sina spelregler för tränare, ledare och juniorer som finns på föreningens hemsida vid tränar- och föräldraträffar
  • föreningen går igenom sina spelregler för föräldrar som finns på föreningens hemsida vid tränar- och föräldraträffar